20201102173732

විසඳුම්

වේලාවට පැමිණීම සඳහා ස්පර්ශ නොවන උෂ්ණත්ව අනාවරකය සහිත අඟල් 7 මුහුණු හඳුනාගැනීමේ උපාංගය

Barcode Reader Face Recognition Terminal Device Biometric Time පැමිණීමත් සමග Mask

මුහුණු හඳුනාගැනීමේ වේලාව පැමිණීමේ උපාංගයේ උෂ්ණත්වය මැනීම

බහු භාෂා Ai අඟල් 8 තිර මුහුණු හඳුනාගැනීමේ උෂ්ණත්වය මැනීමේ උපාංගය

ස්ථාවර තීරු ආකාරයේ මුහුණු හඳුනාගැනීමේ මිනුම් උපාංගය ඒකාබද්ධ මුහුණු හඳුනාගැනීම

ස්ථාවර තීරු ආකාරයේ මුහුණු හඳුනාගැනීමේ මිනුම් උපාංගය ඒකාබද්ධ මුහුණු හඳුනාගැනීම

Boby Temperature Detection සහිත Wall Mounted Type Face Recognition Device

බොබි උෂ්ණත්වය හඳුනාගැනීම සහ කාඩ්පත් කියවනය සහිත බිත්ති සවිකර ඇති ආකාරයේ මුහුණු හඳුනාගැනීමේ උපාංගය


පසු කාලය: පෙබරවාරි-28-2022