20201102173732

විසඳුම්

අභිරුචි කළ ෆ්ලැප් බාධක ගේට්ටුව

බාධක පැනල් සහිත අභිරුචි කළ ෆ්ලැප් බාධක ගේට්ටුව

ද්විත්ව පියාපත් සහිත අභිරුචි කළ ෆ්ලැප් බාධක ගේට්ටුව

රතු මෘදු ලෙදර් ෆ්ලැප් සහිත අභිරුචි කළ ෆ්ලැප් බාධක ගේට්ටුව

අභිරුචිකරණය කරන ලද වේග ද්වාරය Flap Barrier gate මුහුණු හඳුනාගැනීමේ උපාංගය සමඟ ඒකාබද්ධ කර ඇත

ආපසු ඇද ගත හැකි ෆ්ලැප් බාධක ගේට්ටුව සම්මත පදික හැරවුම් ගේට්ටුව සමඟ ඒකාබද්ධ වේ

රතු මෘදු හම් පියන සහිත ආපසු ඇද ගත හැකි ෆ්ලැප් බාධක ගේට්ටුව


පසු කාලය: පෙබරවාරි-28-2022